Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging D.O.S. Zuidwolde, gevestigd te Zuidwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 400 467 78, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ .

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per mail aan:

In onderstaande tekst kunt u lezen met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen.

Lidmaatschapsovereenkomst

Communicatie over een eventueel lidmaatschap en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail
 • bankgegevens
 • betaalgegevens

Grondslag

 • Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

 • Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Ontvangers

 • ledenadministratie

Administratie

Wanneer u een lidmaatschap afsluit met onze vereniging wordt u automatisch lid van de KNGU. De persoonsgegevens worden verwerkt in Allunited, het online ledenadministratieprogramma van de KNGU. Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en ledenadministratie) van onze vereniging en de KNGU heeft inzage in deze gegevens en de leiding ontvangt maandelijks nieuwe presentielijsten met deelnemers aan hun lessen met namen, leeftijden en telefoonnummers.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail
 • bankgegevens
 • betaalgegevens

Grondslag

 • Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

 • dagelijks bestuur
 • ledenadministratie
 • secretariaat
 • penningmeester
 • leiding
 • KNGU

Aankopen

Het verrichten en versturen van aankopen van bijvoorbeeld clubkleding.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail
 • (kleding)maat
 • bankgegevens
 • betaalgegevens

Grondslag

 • Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

 • dagelijks bestuur
 • secretariaat
 • penningmeester
 • commissieleden

Clubactiviteiten

Het uitvoeren van extra clubactiviteiten, bijvoorbeeld het DOS Toernooi, Flessenactie, DOS Dance Fever en het Zomerkamp.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail
 • dieetwensen
 • bankgegevens
 • betaalgegevens

Grondslag

 • Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

 • dagelijks bestuur
 • secretariaat
 • penningmeester
 • commissieleden

Communicatie

Met een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte en u wordt toegevoegd aan de maillijst, tevens wordt u toegevoegd aan de Whatsapp van de betreffende les/leiding. Ook ontvangt u mail, verstuurd vanuit Digimembers. Het bestuur verricht communicatie en deelt bestanden via onze G-Suite, alle informatie staat achter een wachtwoord.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail

Grondslag

 • Toestemming

Bewaartermijn

 • Zolang als men aangemeld is

Ontvangers

 • Mailchimp
 • Whatsapp
 • Digimembers
 • G-suite

Website

Middelen om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens

 • Cookies (zie voor meer info zie Cookies)
 • IP-gegevens

Grondslag

 • Toestemming

Bewaartermijn

 • Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

Ontvangers

 • Website beheerders
 • Analytics tools

Communicatie na einde lidmaatschap

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Persoonsgegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail

Grondslag

 • Toestemming

Bewaartermijn

 • Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Ontvangers

 • Dagelijks bestuur

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de bovenstaande tekst staan de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te geven (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet verplicht is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretariaat
E-mail: secretariaat@doszuidwolde.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.